De therapievormen in mijn praktijk zijn succesvol en wetenschappelijk bewezen, echter op de resultaten van de behandelingen worden geen garanties gegeven.

De behandelingen maken de reguliere geneeskunde niet overbodig. De cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar keuze en de behandeling geschiedt op eigen risico.

Bestaande medicatie en andere therapieën kunnen uitsluitend in overleg met de behandelende arts en/of specialist worden aangepast of beëindigd.

Niets op deze website is bedoeld ter vervanging van medisch advies of behandeling. De inzichten en adviezen zijn ter ondersteuning en niet ter vervanging van de reguliere medische gezondheidszorg.

PRIVACY VERKLARING

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de gevoerde gesprekken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts of andere vorm van therapie.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
* zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
* er voor zorg dat onbevoegde geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
* om andere zorgverleners te informeren, bv als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
* voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing/intervisie.
* een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat ik een factuur kan opstellen
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het clientendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de belastingdienst gevraagd worden:
* uw naam, adres en woonplaats
* de datum van behandeling
* een korte omschrijving van de behandeling, zoals bv sessie coaching, biofotonentherapie, PSYCH-K, Transformational Breath
* de kosten van het consult

HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

INFORMATIE KLACHTENPROCEDURE INDIEN GEWENST

Waar mensen met elkaar werken kunnen conflicten ontstaan. Ook u (en/of uw begeleider) en ik kunnen met elkaar in conflict komen.

Ik zorg ervoor dat de kwaliteit van mijn behandelingen optimaal blijft. Ik houd mijn kennis en ervaring op peil door middel van bij – en nascholing en intervisie.
Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en er een klacht is over de behandeling.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris (zie www.quasir.nl/klachtenbehandeling)

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 1 januari 2017 is mijn praktijk bij Quasir/Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel ka ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil (www.zorggeschil.nl)

Contact
Het klachtenreglement van Quasir , dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden vindt u op www.Quasir.nl
De geschillenregeling van Zorggeschil zal u in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.